Informacja dla rolników

Wójt Gminy Wymiarki przypomina rolnikom – producentom rolnym, że w terminie 1 lutego 2019 do 28 lutego 2019 r. należy złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który posiada gospodarstwo rolne powyżej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych, według stanu na dzień
1 lutego danego roku określony w ewidencji gruntów i budynków, będących: własnością, we współwłasności z małżonkiem lub we współwłasności z innymi osobami, w dzierżawie.

Z gruntów będących we współwłasności z innymi osobami, może złożyć wniosek tylko jeden współwłaściciel a pozostali współwłaściciele wyrażają pisemną zgodę składając podpisy na wniosku. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków. Z gruntów dzierżawionych należy do wniosku dołączyć umowę dzierżawy.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego, wykorzystywanego wyłącznie do działalności rolniczej, wystawione od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Druki wniosku są do pobrania w Urzędzie Gminy w Wymiarkach.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wymiarkach, ul. Księcia Witolda 5, w terminie do 28 lutego 2019 r.