Informacja dla użytkowników wyrobów zawierających azbest

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA, ZARZĄDCY LUB UŻYTKOWNIKA MIEJSC, W KTÓRYCH BYŁ LUB JEST WYKORZYSTYWANY AZBEST

1. Złożenie informacji o wyrobach zawierających azbest
Właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, dokonuje inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest, poprzez sporządzenie spisu z natury. Zgodnie z przepisami, mieszkańcy gminy Wymiarki posiadający wyroby zawierające azbest np. dach, elewację z eternitu, rury kominowo-azbestowe itp., powinni sporządzić informację zawierającą m.in. dane o ilości azbestu i miejscu jego występowania. Stosowną informację należy sporządzić w dwóch egzemplarzach:
– jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej Wójtowi Gminy Wymiarki corocznie w terminie do 31 stycznia,
– drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.
Informację o wyrobach zawierających azbest należy sporządzić wg wzoru załącznik nr 1.
Formularz do sporządzenia informacji można również pobrać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Wymiarkach pok. Nr 2 od pon. do pt. w godz. 7:00 do 15:00

2. Wykonanie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, gdzie są wykorzystywane wyroby zawierające azbest przeprowadzają kontrolę (we własnym zakresie) w terminach wynikających ze stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli należy sporządzić w dwóch egzemplarzach ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
– jeden egzemplarz przechowuje się łącznie z dokumentacją miejsca zawierającego azbest
– drugi egzemplarz oceny przekazuje się właściwemu organowi nadzoru budowlanego, w terminie 30 dni od daty sporządzenia oceny.

Formularz oceny należy sporządzić wg wzoru: załącznik nr 2.

3. Zgłoszenie prac do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej

Właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości obowiązany jest zgłosić prace polegające na zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do:
– Starostwa Powiatowego w Żaganiu ul. Dworcowa 39, 68-100 Żagań

Dane pozyskane od mieszkańców Gminy Wymiarki w wyniku inwentaryzacji wyrobów azbestowych stanowią podstawę do opracowania w przyszłości „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Wymiarki ”. Dokument ten jest niezbędny w poszukiwaniu źródeł finansowania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest.
Podstawa prawna:
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31),
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietna 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz. 649).
– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz.U. Nr 62, poz. 1089).

Zał. 1. Informacja o wyrobach zawierających azbest.

Zał. 2. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest