Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wymiarki”

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wymiarki”

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 listopada 2016 r. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie, o którym mowa powyżej. W związku z powyższym oraz zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)podaje się informację o wyborze oferty.

1. Zamawiający:

1) pełna nazwa Zamawiającego:        Gmina Wymiarki

2) kod, miejscowość, województwo: 68-131 Wymiarki, lubuskie

3) ulica, nr budynku:                           Księcia Witolda 5

4) nr tel., faks:                                     68 360 40 45, 68 360 40 62

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wymiarki”

1. Rodzaj zamówienia – usługa

2. Tryb udzielania zamówienia – postępowanie prowadzono w trybie: przetarg nieograniczony na podstawie art. 39-46 ustawy Prawo zamówień publicznych

3. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 623319-N-2017 oraz na bip Zamawiającego www.bip.wymiarki.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wymiarki ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki

3. Dane o wykonawcach i ofertach:

1) liczba złożonych ofert:  1

2) liczba wykluczonych wykonawców:   0

3) liczba odrzuconych wykonawców :  0

4. Cena oferty:

cena oferty: 227 966,40 zł. /słownie: dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt sześć  złotych 40/100

5. Oferta złożona przez

Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S A., ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary

UZASADNIENIE:

–  wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,

– zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia cenę,  zapewnił składowanie odpadów w RIPOK w Marszowie oraz przedstawił doświadczenie powyżej 3 lat

Wobec powyższego uzyskał największą liczbę punktów w kryterium oceny ofert –  90

6. Informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:
Nr oferty Nazwa i siedziba wykonawcy  

Cena oferty w zł.

składowanie odpadów w RIPOK w Marszowie Deklaracja przeprowadzenia edukacji ekologicznej Uzyskane punkty
1 Przedsiębiorstwo Komunalne

„PEKOM” S A.

ul. Św. Brata Alberta 8, 68-200 Żary

227 934,00 TAK NIE X
60 30 0 90

 

Termin zgodnie z art. 94 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta bez zachowania terminu, o którym mowa w art. 94 ust.1.

Wójt

/-/ Wojciech Olszewski