Informacja z otwarcia ofert na: „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wymiarki”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Otwarcie ofert na: „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wymiarki” odbyło się w dniu 07.12.2017 o godz. 13:00.

Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 205 675,20 zł.

Oferty złożyli:

Nr oferty
Firma (nazwa) lub
nazwisko wykonawcy
Adres wykonawcy
Cena oferty
Deklaracja składowania w RIPOK  w Marszowie
*zaznaczyć właściwe
Deklaracja przeprowadzenia edukacji ekologicznej
1
Przedsiębiorstwo Komunalne „PEKOM” S A.
ul. Św. Brata Alberta 8,
68-200 Żary
227 966,40
TAK/NIE
TAK/NIE

 

 

 

 

Wójt
/-/ Wojciech Olszewski