Informacja z otwarcia ofert postępowania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
z dnia 27 września 2018 r.
postępowania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

Urząd Gminy Wymiarki tj.: Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, o którym mowa wyżej zamierza przeznaczyć kwotę ogółem brutto 545 513,22 zł.

Zestawienie z otwarcia ofert

Numer oferty Nazwa Wykonawcy cena

Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia

 

1.

EKOFIRMA
Przemysław Gruszka
ul. Waryńskiego 18A
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Cena brutto
583758,01 zł
60 miesięcy

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (z otwarcia sesji), przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem – załącznik nr 7 do SIWZ.

 

Dokument elektroniczny, w oryginale podpisany przez

Sekretarza Gminy Wymiarki

Krystyna Kumek