Informacja z otwarcia ofert postępowania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wody w miejscowości Wymiarki”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
z dnia  02 października  2018 r.
postępowania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wody w miejscowości Wymiarki”

Urząd Gminy Wymiarki tj.: Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, o którym mowa wyżej  zamierza przeznaczyć kwotę ogółem brutto 2 919 589,53 zł (całość inwestycji z wniosku o dofinansowanie na kanalizacje i przepompownie wynosi 3 465 102,75 zł podana na otwarciu)

Zestawienie z otwarcia  ofert

Numer oferty Nazwa Wykonawcy Cena złożonych ofert

okresu gwarancji

 i  rękojmi

 1. Przedsiębiorstwo Robót Wodnych

i Ekologicznych  EKO-WOD Sp. z o.o

ul. Towarowa 12-14

58 100  Świdnica

 Cena brutto  – 4 551 000,00 zł

Podatek VAT –   851 000,00 zł

Cena netto –    3 700 000,00 zł

 60 miesięcy
2. TANDEM  Sp. z o.o

ul. Lotników Alianckich 33

68-100 Żagań

Cena brutto  – 3 849 900,00  zł

Podatek VAT –   719 900,00 zł

Cena netto –    3 130 000,00 zł

 60 miesięcy

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (z otwarcia sesji), przekaże Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem – załącznik nr 7 do SIWZ.

 

Dokument elektroniczny, w oryginale podpisany przez

Sekretarza Gminy Wymiarki

Krystyna Kumek