Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach

Wójt Gminy Wymiarki ogłasza konkurs
na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach

I. Wymagania niezbędne stawiane kandydatowi:

 1. wykształcenie wyższe oraz specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zmianami);
 2. staż pracy: 5 lat, w tym minimum 3 lata w pomocy społecznej;
 3. znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej, dodatków mieszkaniowych i energetycznych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, postępowania administracyjnego, kodeksu pracy, finansów publicznych, samorządu gminnego;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność kierowania zespołem pracowników;
 2. umiejętność skutecznego komunikowania się;
 3. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych;
 4. znajomość procedur i praktyka w zakresie pozyskiwania środków unijnych;
 5. mobilność, prawo jazdy kat. B.

III. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej oraz reprezentowanie go na zewnątrz.
 2. Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych, pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i innych wynikających z przepisów prawa przekazanych do kompetencji i statutu jednostki.
 3. Organizacja pracy w OPS na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewniająca sprawne wykonywanie zadań.
 4. Przestrzeganie dyscypliny budżetowej przy ścisłej współpracy ze skarbnikiem gminy    i głównym księgowym OPS.
 5. Organizacja pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej.
 6. Nadzór merytoryczny nad pracą pracowników i kontrola dokumentacji prowadzonej przez pracowników.
 7. Analizowanie i ocenianie zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń.
 8. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych osobom potrzebującym.
 9. Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz zakładami pracy w celu realizacji zadań społecznych.
 10. Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek OPS.
 11. Przygotowanie i składanie informacji i sprawozdań dotyczących funkcjonowania OPS.
 12. Pozyskiwanie środków pozabudżetowych, w tym unijnych.
 13. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta Gminy Wymiarki.

IV. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

 1. CV .
 2. List motywacyjny.
 3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
 4. Kopie świadectw pracy.
 5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
 7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kserokopie złożonych dokumentów w ofercie muszą być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

V. Warunki pracy:

 1. Stanowisko: administracyjne, kierownicze.
 2. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 3. Miejsce pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach, 68-131 Wymiarki,          Strzelecka 1.
 4. Praca jednozmianowa.
 5. Praca przy komputerze.

VI. Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:

27 września 2016 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Wymiarki (pokój nr 4) lub na adres: Urząd Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.”

Aplikacje, które wpłyną do urzędu powyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Wymiarki w dniu 29 września 2016 r., o godz. 11.00.

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (068) 360 40 45. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, będą poinformowani telefonicznie o ich terminie. Lista kandydatów spełniających warunki formalne zostanie umieszczona na stronie BIP Urzędu Gminy Wymiarki  www.bip.wymiarki.pl

VII. Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Wójta Gminy Wymiarki. Z regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Wymiarki (pokój nr 4) lub na stronie BIP Urzędu Gminy Wymiarki www.bip.wymiarki.pl .

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona niezwłocznie po jego zakończeniu na stronie BIP Urzędu Gminy Wymiarki  www.bip.wymiarki.pl

Wymiarki, dnia 13 września 2016 r.

 

 

Wójt Gminy Wymiarki
/-/ Wojciech Olszewski

 

Do pobrania:
kwestionariusz osobowy