Konsultacje Programu Współpracy

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/236/2010 Rady Gminy Wymiarki z dnia 14 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddaje się pod konsultacje projekt Programu współpracy Gminy Wymiarki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Przedmiot konsultacji: akt prawa miejscowego – projekt uchwały Program współpracy Gminy Wymiarki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na  2018 rok.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 09 listopada 2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 17 listopada 2017 r.

Forma konsultacji: zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Gminy Wymiarki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wymiarki

Tryb konsultacji: wyrażenie opinii lub złożenie uwag w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Opinie i wnioski można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Wymiarki ul. Księcia Witolda 5,  faxem 68 360-40-62, bądź e-mailem j.dabrowska@wymiarki.pl  na załączonym formularzu lub w innej formie.

Serdecznie zapraszamy do złożenia opinii w w/w zakresie.

Zarządzenie o konsultacjach.

Projekt uchwały program współpracy

Formularz konsultacji

Protokól z zakończenia konsultacji