KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2016

31 marca 2016 r. od godziny 10ºº, w Żaganiu, przy ul. Jana Pawła II 15 (siedziba Straży Miejskiej w Żaganiu) przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu Gminy Wymiarki.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 1997 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1992-1996, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić:
1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
2. dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
3. posiadaną dokumentację medyczna, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
4. aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy;
5. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Ewentualne pytania, wątpliwości należy kierować do inspektora ds. OC i ZK w Urzędzie Gminy Wymiarki osobiście w pokoju nr 2, telefonicznie pod nr 68/360 40 45, elektronicznie: obrona@wymiarki.pl.

Wójt Gminy Wymiarki

/-/ Wojciech Olszewski