L sesja Rady Gminy

 Przewodnicząca rady Gminy serdecznie zaqprasza na L sesję Rady Gminy Wymiarki
na dzień  18 czerwca 2018 r. godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Witoszynie.

 Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLIX sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Wymiarki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za rok 2017
  – udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wymiarki za 2017 rok
  – powołania komisji doraźnej ds. zmian w statucie gminy
  – przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Wymiarki na lata
  2018-2020
  – ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienie osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
  – uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach
 5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wymiarki z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski i zapytania
 10. Zamknięcie obrad sesji.