LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki serdecznie zaprasza na LII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy, która odbędzie się 27 lipca 2018 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy (Sala Ślubów)

Proponowany porządek obrad

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie:
  a) zmian uchwały budżetowej na 2018 rok
  b) przygotowania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wymiarki.
  c) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wymiarki na lata 2018-2023
  d) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu oraz poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wymiarki.
  e) zmiany opisu granic okręgów wyborczych w Gminie Wymiarki
 4. Zamknięcie obrad sesji.