LIV Sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki serdecznie zaprasza na LIV Sesję rady Gminy, która odbędzie się 27 września 2018 r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Wymiarkach

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Wręczenie medalu i dyplomów dla sołtysów za wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności
 4. Zatwierdzenie protokołu z XLIX sesji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wymiarki na lata 2018-2027
  b) przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wymiarki wraz ze szczegółową inwentaryzacją”.
  c) udzielenia i rozmiaru obniżek od obowiązku realizacji zajęć dyrektorom i wicedyrektorom placówek oświatowych Gminy Wymiarki
  d) ustalenia na terenie Gminy Wymiarki zasad poboru podatków i ustalenia wynagrodzenia za inkaso należności podatkowych
  e) ustanowienia pomników przyrody
  f) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne
  g) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy
 6. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
 7. Sprawozdanie Wójta Gminy Wymiarki z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski i zapytania
 11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
Halina Kiszka