Mieszkańcy jednogłośnie za powrotem do nazwy Witoszyn Górny

Jednogłośnie „TAK” za powrotem do nazwy Witoszyn Górny opowiedzieli się mieszkańcy wsi, która w latach 80. ministerialną decyzją połączona została z Witoszynem Dolnym w jedną miesjcowość. Takie zdanie ma 59 uczestników konsultacji z mieszkańcami w sprawie przywrócenia nazwy urzędowej miejscowości Witoszyn Górny, jakie przeprowadzono 15 grudnia 2016 r. na zebraniu wiejskim sołectwa.

– To bardzo ważne wydarzenie, o historycznym znaczeniu. Cieszy mnie ogromnie wynik konsultacji. Dobitnym, jednomyślnym głosem wspólnie z lokalną społecznością rozpoczynamy działania zmierzające do naprawienia błędu ministerstwa sprzed ponad 30 lat, a którego konsekwencje ponieśli mieszkańcy wsi. Konsultacje były niezbędne do złożenia wniosku do Ministra Administracji i Cyfryzacji o przywrócenie nazwy miejscowości Witoszyn Górny. Mam nadzieję, że uda się teraz szybko i skutecznie przeprowadzić wszystkie niezbędne procedury i w 2018 roku Witoszyn Górny będzie ponownie samodzielną wsią. Tak jak tego zawsze chcieli jego mieszkańcy – mówi Wójt Gminy Wymiarki Wojciech Olszewski.

Wynik konsultacji będzie przedstawiony radnym Gminy Wymiarki na najbliższej sesji Rady Gminy 28 grudnia 2016 r. Wtedy podjęte zostaną następne działania.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych
w sprawie przywrócenia nazwy urzędowej miejscowości
Witoszyn Górny

Na podstawie Uchwały Rady Gminy w Wymiarkach z dnia 16 grudnia 2003 r. nr IX/54/03 w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy oraz z związku z wnioskiem mieszkańców miejscowości Witoszyn Górny Wójt Gminy Wymiarki zarządzeniem nr 0050.80.2016 z dnia 29 listopada 2016 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie przywrócenia urzędowej nazwy miejscowości Witoszyn Górny.

O terminie konsultacji mieszkańcy sołectwa Witoszyn Górny powiadomieni zostali poprzez zawiadomienie wywieszone na tablicy ogłoszeń na terenie sołectwa Witoszyn Górny i w siedzibie Urzędu Gminy oraz poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Gminy Wymiarki i w Biuletynie Informacji Publicznej. Mieszkańcy sołectwa Witoszyn Górny otrzymali również pisemną informację o terminie i sposobie przeprowadzenia konsultacji.

15 grudnia 2016 r. na zebraniu w świetlicy wiejskiej w Witoszynie Górnym przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami. W głosowaniu tajnym wzięło udział 60 osób z 117 uprawnionych do głosowania.

Na postawione pytanie „Czy chce Pan/Pani przywrócenia urzędowej nazwy miejscowości Witoszyn Górny?” udzielono następujących odpowiedzi na „TAK”  udzieliło 59 osób biorących udział w konsultacji, żadna z osób biorących udział w konsultacjach nie udzieliła odpowiedzi na „NIE”.

Wydano 60 szt. kart konsultacyjnych. Komisja po przeliczeniu kart stwierdziła brak jednej kart, którą najprawdopodobniej osób biorąca udział w konsultacjach nie wrzuciła do urny.

Podsumowując wyniki konsultacji przeprowadzonych w sprawie przywrócenia urzędowej nazwy miejscowości Witoszyn Górny należy stwierdzić, że mieszkańcy biorący udział w konsultacjach opowiedzieli się za przywróceniem urzędowej nazwy miejscowości Witoszyn Górny.