Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w OPS – Główny Księgowy

Pełniący obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach

I. Stanowisko pracy: Główny Księgowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach

II. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar: ¾ etatu
Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wymiarkach

III. Niezbędne wymagania:
Głównym księgowym może być osoba, która:
1. ma obywatelstwo polskie;
2. ma pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. Spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

IV. Dodatkowe wymagania:

1. Znajomość ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, systemie ubezpieczeń społecznych, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o podatku dochodowym osób prawnych i od osób fizycznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, znajomość prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych;
2. Doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej lub w jednostkach podległych
3. Obsługa programów finansowo – kadrowo – płacowych.
4. Znajomość zagadnień kadrowo – płacowych
5. Kreatywność, umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
6. Odpowiedzialność i dokładność realizacji powierzonych zadań;
V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
• prowadzenie obsługi finansowo-księgowej OPS,
• prowadzenia rozliczeń z ZUS, US, innych wynikających z przepisów prawa,
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
• sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych,
• sporządzanie deklaracji ZUS,
• dokonywanie przelewów,
• dekretowanie wszystkich dokumentów finansowych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową;
• kontrola prawidłowości inwentaryzacji przeprowadzonej w Ośrodku
• właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną.
• przygotowanie i składanie deklaracji, sprawozdań, zgłoszeń wymaganych przepisami prawa,
• sporządzanie list płac z wykorzystaniem programu komputerowego, ewidencja podatków, od osób fizycznych, prowadzenie ewidencji osobowego funduszu płac oraz sporządzanie sprawozdań z zatrudnienia i wykonania funduszu płac,
• opracowywanie planów finansowych oraz bieżąca kontrola jego wykonania,
• zapewnienie prawidłowości, terminowości i rzetelności sprawozdań finansowych składanych na zewnątrz przez jednostkę oraz ich analiza,
• opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Kierownika dotyczących prowadzenia rachunkowości,
• rozliczanie środków finansowych pozyskanych z dotacji lub konkursów, rozliczanie zadłużenia dłużników alimentacyjnych w (ust. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów),
• współpraca ze Skarbnikiem Gminy,

VI. Wymagane dokumenty:
1. CV .
2. List motywacyjny.
3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
4. Kopie świadectw pracy.
5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
8. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” i podpisane.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata
VII. Informacja dotycząca wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego OPS w Wymiarkach”, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 1, 68-131 Wymiarkach w terminie do 4.11.2016r. do godz. 15.00
2. Decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach.
3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zostaną powiadomione telefonicznie.
5. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Pełniąca Obowiązki Kierownika OPS, zgodnie z regulaminem naboru, z którym można zapoznać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach
6. Informacja o wyniku naboru będzie także umieszczona na tablicy ogłoszeń w OPS Wymiarki, na stronie wymiarki.naszops.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i Urzędu Gminy w Wymiarkach.
7. Pełniący Obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej W Wymiarkach zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
8. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę od 01 stycznia 2017 r.

kwestionariusz

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko kierownicze