Nabór na wolne stanowisko w OPS – Referent ds funduszu alimentacyjnego

Pełniący Obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy :
Referent ds funduszu alimentacyjnego

I. Stanowisko pracy: Referent do spraw funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach

II. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
Wymiar: ¼ etatu

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. obywatelstwo polskie;
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
3. osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5. posiada wykształcenie:
• wyższe o kierunku administracyjnym albo pokrewnym lub
• co najmniej wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
• co najmniej roczne doświadczenie na stanowisku pracy w administracji

VI. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
b) umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
c) samodzielność w pracy oraz wykazywanie własnej inicjatywy, poczucie odpowiedzialności za
realizowane zadania
d) umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi i zachowania się w sytuacjach
konfliktowych.
e) umiejętność współpracy w zespole,
f) odporność na sytuacje stresowe,
g) umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych,
h) umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
i) znajomość ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, kodeksu postępowania administracyjnego
j) mile widziane doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku referent :

Realizacja ustaw o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej w tym:

– obsługa interesantów Ośrodka w zakresie udzielania informacji o prawie do świadczeń
alimentacyjnych
– opracowywanie i wydawanie decyzji
– przyjmowanie, weryfikowanie i rozpatrywanie wniosków o ww. świadczenia,
– sporządzanie sprawozdań i zapotrzebowań na środki finansowe,
– wydawanie zaświadczeń w sprawach związanych z funduszem alimentacyjnym,
– prowadzenie wywiadów alimentacyjnych z dłużnikami i odbieranie oświadczeń majątkowych,
– współpraca z komornikami, prokuraturą, policją, sądami i innymi instytucjami w zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
– prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji,
– egzekucja nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
. podejmowanie ustawowych działań wobec dłużników alimentacyjnych
– wprowadzanie danych do bazy komputerowej

VI. Wymagane dokumenty:
1. CV .
2. List motywacyjny.
3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje.
4. Kopie świadectw pracy.
5. Podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
7. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.
8. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych – tekst jedn. Dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” i podpisane.

Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składająca dokumenty.

Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata
VII. Informacja dotycząca wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. funduszu alimentacyjnego w Wymiarkach”, w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach lub przesłać na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Strzelecka 1, 68-131 Wymiarkach w terminie do 4.11.2016r. do godz. 15.00
2. Decyduje data wpływu dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach.
3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
4. O dokładnym terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby zostaną powiadomione telefonicznie.
5. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Pełniąca Obowiązki Kierownika OPS, zgodnie z regulaminem naboru, z którym można zapoznać się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wymiarkach.
6. Informacja o wyniku naboru będzie także umieszczona na tablicy ogłoszeń w OPS Wymiarki, na stronie wymiarki.naszops.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej i Urzędu Gminy w Wymiarkach.
7. Pełniący Obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej W Wymiarkach zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.
8. Z kandydatem, który przejdzie pozytywnie procedurę konkursową, zostanie zawarta umowa o pracę od 01 stycznia 2017 r.

kwestionariusz

Informacja o wyniku naboru