Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie WPN.6320.18.2017.JZ.(81642_71720) we Wrocławiu WPN.6320.18.2017.JZ

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z 2017 r. poz. 1405) w związku z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.poz. 2134 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektów zmian planów zadań ochronnych dla: obszaru specjalnej ochrony ptaków Bory Dolnośląskie PLB020005 oraz obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty: Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015 i Pątnów Legnicki PLH020052 oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj.:
1. projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Gorzowie Wielkopolskim zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005,
2. projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wrzosowisko Przemkowskie PLH020015,
3. projektem zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pątnów Legnicki PLH020052.

Informuję, iż od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia istnieje możliwość zapoznania się z ww. dokumentacją w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50 – 153 Wrocław oraz w serwisie internetowym RDOŚ we Wrocławiu.
Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej dokumentacji można na bieżąco składać pisemnie na adres:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50 – 153 Wrocław, faxem na nr: 71 34-06-806, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl (z podaniem tytułu wiadomości: „uwagi i wnioski do obwieszczenia RDOŚ we Wrocławiu o projektach zmian planów zadań ochronnych”) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 1579).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
we Wrocławiu.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego
obwieszczenia. Uwagi i wnioski wniesione po wskazanym wyżej terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Katarzyna Łapińska
Z-ca Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Regionalny Konserwator Przyrody