,,Od bierności do aktywności w życiu społecznym – utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki”
W dniu 26 marca 2019r. w siedzibie Urzędu Gminy Wymiarki została podpisana umowa pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego reprezentowanym przez Łukasza Poryckiego -Wicemarszałka Województwa Lubuskiego, a Gminą Wymiarki reprezentowaną przez Wójta Gminy Wymiarki Lecha Miszewskiego przy kontrasygnacie Magdaleny Kuros – Skarbnika Gminy, o dofinansowanie projektu w ramach Działań 7.5 Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020.
Tytuł projektu: ,,Od bierności do aktywności w życiu społecznym – Utworzenie Klubu Seniora i Klubu Rodziny w Gminie Wymiarki”