Odpowiedź na oświadczenie OSP Wymiarki w sprawie wypowiedzenia porozumienia z 4 listopada 2015 r.

W związku z oświadczeniem opublikowanym przez Zarząd OSP Wymiarki 8 października 2017 roku na profilu społecznościowym Facebook dotyczącym wypowiedzenia porozumienia z 4 listopada 2015, ze skutkiem na 30 września 2017 roku oświadczam, co następuje poniżej.

Nieprawdziwe i bezpodstawne jest stwierdzenie zawarte w oświadczeniu OSP Wymiarki, że brak jest zasad na podstawie których strażacy ochotnicy mogą uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych, a wypowiedzenie przez Gminę Wymiarki porozumienia z 4 listopada 2015 roku, ze skutkiem na 30 września 2017 roku jest jednoznaczne z zaprzestaniem przez Gminę Wymiarki finansowania OSP w Wymiarkach.

Oświadczam, że finansowanie przez Gminę Wymiarki paliwa do wyjazdów ratowniczo-gaśniczych ma miejsce zarówno po 1 października 2017 r. i będzie miało miejsce w przyszłości, o czym informowany był przedstawiciel OSP Wymiarki, członek zarządu stowarzyszenia pan Jerzy Pilny. Zasada finansowania wydatków przez gminę wynika z ustawowych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej (art. 32 ustawy och. ppoż), i ich stosowanie ma rangę nadrzędną niż treści zawarte w porozumieniu między gminą a OSP. Zasady współpracy reguluje również treść nadal obowiązującego zarządzenia nr 0050.96.2015 Wójta Gminy Wymiarki z 30 grudnia 2015 r.

O nieprawdziwości twierdzeń OSP Wymiarki o niefinansowaniu przez Gminę Wymiarki zadań z zakresu ppoż. świadczy fakt, że Gmina Wymiarki w październiku 2017 roku skierowała strażaków OSP Wymiarki na szkolenia, którego koszty również w określonym zakresie poniosła. Gmina Wymiarki sfinansowała również w październiku 2017 roku przegląd sprzętu technicznego, co nastąpiło wskutek uzgodnień z przedstawicielem OSP Wymiarki, panem Jerzym Pilnym.

Przemilczenie faktu udzielenia przez pracownika Urzędu Gminy Wymiarki informacji co do zasad finansowania OSP Wymiarki po wypowiedzeniu porozumienia i budowanie na tej podstawie kłamliwego stwierdzenia jest nadużyciem ze strony zarządu OSP Wymiarki, które zmierza do budowania w opinii publicznej nieprawdziwej oceny sytuacji.

Oświadczenie OSP Wymiarki, że strażacy będą wyjeżdżać do akcji jedynie do wyczerpania zapasów paliwa jest zdumiewające wobec posiadania przez zarząd OSP Wymiarki pełnej wiedzy na temat wymogów ustawowych w zakresie obowiązków gminy, jak i przekazanego przedstawicielowi OSP Wymiarki stanowiska gminy. Takie jednostronne oświadczenie OSP Wymiarki jest przejawem braku odpowiedzialności i w swej istocie oświadczeniem o braku woli realizacji przez OSP Wymiarki zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Wymiarki. Jednocześnie nie może być ono inaczej oceniane jak pozorowanie przez OSP Wymiarki istnienia problemu w sytuacji, gdy problemu faktycznie nie ma.

Oświadczam, że Gmina Wymiarki zapewniła wymagane przepisami przeglądy pojazdów bojowych, sfinansowała badania i ubezpieczenia strażaków ratowników i przeglądy sprzętu technicznego i w tym zakresie obowiązki Gminy Wymiarki wynikające z ustawy zostały spełnione. Nie ma w tym zakresie żadnych przeszkód do realizacji przez OSP Wymiarki zadań z zakresu ochrony ppoż. w gminie Wymiarki. Oświadczenie OSP Wymiarki stoi zatem w sprzeczności z faktami i polega na nieprawdzie.

Oświadczam, że Gmina Wymiarki zapewni w przyszłości również te obowiązki, jakie wynikają z ustawy i zawartego przez gminę porozumienia w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Insynuowanie, że rzekome działania Gminy Wymiarki miałyby skutkować doprowadzeniem do likwidacji jednostki są oparte na nieprawdzie i nie znajdują również potwierdzenia w faktach.

Równocześnie oświadczam, że nikt z przedstawicieli zarządu OSP Wymiarki nie zgłaszał od 2014 roku w żadnej formie do pracowników Gminy Wymiarki i do Wójta Gminy Wymiarki informacji o przypadkach nieprawidłowej realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, nie zgłaszał też zaistnienia ewentualnych innych okoliczności skutkujących nieprawidłową realizacją zadań z zakresu ppoż., nie proponował zastosowania środków zapobiegawczych oraz nie zgłaszał wniosków i propozycji rozwiązania istniejących problemów.

Wypowiedzenie opracowanego przez gminę w 2015 roku porozumienia, wskutek nieprzestrzegania zapisów przez zarząd OSP Wymiarki wiązało się z wezwaniem Stowarzyszenie OSP Wymiarki do podjęcia w najszybszym możliwym terminie faktycznych działań zmierzających do zmiany zasad współpracy z Gminą Wymiarki oraz do niezwłocznego opracowania treści nowego porozumienia określającego wzajemne zobowiązania OSP Wymiarki oraz Gminy Wymiarki, które będą rzeczywiście przez zarząd OSP Wymiarki respektowane. Przez ponad miesiąc okresu wypowiedzenia zarząd OSP Wymiarki nie podjął żadnego działania, nie zaproponował spotkania w celu omówienia dalszych działań, ani też nie zaproponował żadnej propozycji treści porozumienia. Bierność w działaniach zarządu nie stanowi uzasadnienia dla treści zarzutów stawianych w oświadczeniu OSP Wymiarki z 8 października 2017 roku.

Nie oparte na prawdzie, kłamliwe stwierdzenia rozpowszechniane przez członków zarządu OSP Wymiarki stanowią celowe i wyrachowane działanie godzące w dobre imię Gminy Wymiarki oraz przedstawicieli jej władz. Wygłaszanie gołosłownych oskarżeń opartych na nieprawdziwych informacjach nie świadczy o uczciwości i profesjonalizmie ich autorów, nie buduje zaufania i partnerskich relacji, a służy jedynie zaplanowanemu i konsekwentnie realizowanemu przez zarząd OSP Wymiarki budowaniu atmosfery fikcyjnego konfliktu ukrywającego obniżenie gotowości bojowej OSP Wymiarki, budowania bezpodstawnej atmosfery poczucia zagrożenia u mieszkańców. Gmina Wymiarki i Wójt Gminy Wymiarki stanowczo odcinają się od takich działań podejmowanych przez osoby reprezentujące OSP Wymiarki.

Tymczasem nie ulega wątpliwości, że wielomiesięczne działania zarządu OSP Wymiarki budujące w ocenie mieszkańców Gminy Wymiarki wrażenie konfliktu, rzekomego nierealizowania przez Wójta Gminy Wymiarki i Gminę Wymiarki zadań z zakresu ochrony ppoż, czy braku współpracy z OSP Wymiarki mają w rzeczywistości przykryć niewywiązywanie się przez Zarząd OSP Wymiarki z ustaleń zawartych w porozumieniu z 4 listopada 2015 roku oraz obowiązków zarządu OSP Wymiarki wynikających z zarządzenia nr 0050.96.2015 Wójta Gminy Wymiarki.

Jako główne zarzuty wskazuję: nieprzekazywanie w terminach dokumentacji rozliczającej wyjazdy do działań (9 miesięcy po terminie), przekazywanie Urzędowi Gminy faktur po upływie terminów płatności, brak składania w terminie preliminarzy wydatków, brak przekazywania przez prezesa OSP Wymiarki informacji oraz wniosków dotyczących działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Gminie Wymiarki, wielomiesięczne unikanie merytorycznej odpowiedzi na pytania zawarte w pismach Urzędu Gminy, unikanie spotkań i innych niezbędnych działań w zakresie prawidłowej realizacji zadań z zakresu ochrony ppoż., w tym niestawienie się na spotkanie w dniu 20.06.2017 i kolejnych dniach, co uznane zostało za przejaw nieodpowiedzialności w realizacji powierzonych OSP Wymiarki zadań, przekroczenia uprawnień i braku profesjonalizmu osób kierujących stowarzyszeniem OSP Wymiarki, a przede wszystkim stanowi potwierdzenie braku woli dobrej współpracy prezentowanej ze strony zarządu stowarzyszenia OSP Wymiarki.

Ponadto w półroczu: styczeń 2017 – czerwiec 2017 ponad połowa wyjazdów do akcji OSP Wymiarki odbywała się przy minimalnej obsadzie. Wyjazdy odbywały się w trzyosobowej obsadzie (10.01.2017, 14.02.2017) lub czteroosobowej (13.01.2017, 25.01.2017, 27.02.2017, 9.03.2017, 16.03.2017, 24.03.2017, 25.03.2017, 20.04.2017, 20.05.2017, 23.06.2017, 27.06.2017). Tymczasem obsada czteroosobowa, to minimalna obsada w OSP, która umożliwi podjęcie działań do czasu przybycia posiłków, bądź z racji wyszkolenia i wyposażenia w sprzyjającej sytuacji, sama obsłuży zdarzenie. Oznacza to, że OSP Wymiarki dysponując dwoma wozami bojowymi, wyszkoloną kadrą, dobrym zabezpieczeniem sprzętowym, nie jest w stanie sama zapewnić dostatecznych działań ratowniczo-gaśniczych i musi regularnie posiłkować się wsparciem zewnętrznym. W takich okolicznościach doszło do naruszenia przez kierujących OSP Wymiarki przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej poprzez kierowanie do działań ratowniczych osoby, która przekroczyła dopuszczalny ustawą wiek uprawniający do udziału w akcjach. Sytuację taką należy ocenić ze względu na dalszą zdolność do wykonywania zadań w ramach KSRG, spełnienie wymogów taktycznych wynikających z działania jednostki w ramach KSRG, zapisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowej organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jak również zapewniających bezpieczeństwo uczestników akcji.

W okresie styczeń 2017 – czerwiec 2017 odnotowano wezwania do 22 akcji, w których uczestniczyło jedynie 16 spośród 27 ubezpieczonych strażaków OSP Wymiarki. Analiza sprawozdań wskazuje jednoznacznie, że regularnie, czynnie w akcjach ratowniczych uczestniczy jedynie ograniczona do 4-5 osób grupa strażaków ochotników OSP Wymiarki. Sporadycznie w akcjach ratowniczych uczestniczy kolejnych 10-11 strażaków OSP Wymiarki. Przy tym w grupie 16 łącznie uczestniczących w akcjach ratowniczych strażaków OSP Wymiarki znaczącą liczbę stanowią osoby sporadycznie biorące udział w działaniach. 2 strażaków uczestniczyło w tylko 1 akcji, 1 strażak uczestniczył w 2 akcjach, 1 strażak uczestniczył w 3 akcjach, a 2 strażaków uczestniczyło w 5 akcjach. Niepokojące jest, że we wskazanym okresie 11 strażaków nie uczestniczyło w żadnej akcji ratunkowej. Z posiadanych przez Gminę Wymiarki informacji wynika również, że kilku ubezpieczonych przez Gminę strażaków nie przebywa na stałe na terenie gminy Wymiarki, w związku z czym nie są gotowi do wyjazdów. W ciągu ostatnich 3 lat średnia liczba strażaków wyjeżdżających do zdarzeń spadła z poziomu 7 osób do 4 osób. Należy uznać to za proces niepokojący, odzwierciedlający zmniejszającą się faktyczną gotowość bojową OSP Wymiarki, co ma istotne znaczenie również w kontekście gotowości do podejmowania działań w ramach KSRG. Niestety zarząd OSP Wymiarki nie informował o zjawisku, a przekazywanie z wielomiesięcznym opóźnieniem danych dotyczących rozliczeń wyjazdów OSP Wymiarki służyło w ocenie Wójta Gminy Wymiarki ukrywaniu tego faktu.

Osobną niepokojącą kwestią wymagającą natychmiastowego wyjaśnienia i rozwiązania jest czas wyjazdów OSP Wymiarki do zdarzeń. 24.08.2017 r. wyjazd wozu OSP Wymiarki do akcji nastąpił po ponad 20 minutach, co stwierdził Wójt Gminy Wymiarki osobiście. W związku z przekazywanymi przez mieszkańców i przedstawicieli mediów informacjami o długich czasach wyjazdów sięgających nawet do 40 minut i doniesieniach jakoby strażacy OSP Wymiarki po wezwaniach na miejsce zdarzeń w Gminie Wymiarki przyjeżdżali po jednostkach OSP z terenu innych gmin, Wójt Gminy Wymiarki wniósł do komendanta PSP w Żaganiu o sprawdzenie informacji i potwierdzenie czy takie sytuacje miały rzeczywiście miejsce. Wniosek dotyczył również pilnej kontroli gotowości do działań jednostki OSP Wymiarki i prawidłowości realizacji powierzonych jej zadań.

Wraz z zawiadomieniem Wójt Gminy Wymiarki wniósł o wskazanie ewentualnych wniosków PSP w Żaganiu w przytoczonych sprawach oraz niezbędne informacje, które umożliwią podjęcie ewentualnych wspólnych działań zmierzających do usunięcia problemów oraz faktycznie potwierdzonych nieprawidłowości w realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Do dziś szczegółowej odpowiedzi o wynikach kontroli Gminy Wymiarki, ani wniosków i informacji od komendanta PSP w Żaganiu Wójt Gminy Wymiarki nie otrzymał. Wszelkie decyzje i dalsze działania Wójta Gminy Wymiarki podjęte będą po przedstawieniu przez komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu wyników zakończonej kontroli, analizy faktów i omówieniu wniosków wynikających z sytuacji.

Wójt Gminy Wymiarki zwrócił się również w czerwcu 2017 roku do komendanta PSP w Żaganiu z wnioskiem o pomoc w ustaleniu czy faktycznie istnieją nieprawidłowości w realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w jakim zakresie one zaistniały i po czyjej stronie one powstały, a także o pomoc we wskazaniu konkretnych i faktycznych nieprawidłowości w realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej mających miejsce w Gminie Wymiarki wraz ze wskazaniem terminów ich zaistnienia, przyczyn, skutków i osób odpowiedzialnych a także zastosowanych środków zapobiegawczych oraz realnych propozycji rozwiązania uwzględniających potrzeby materiałowe, sprzętowe i finansowe. Informacje w tym zakresie nie zostały dotąd przez komendanta PSP w Żaganiu przekazane, ma to nastąpić po kontroli zaplanowanej na jesień 2017 roku.

Wójt Gminy Wymiarki stoi na stanowisku, że opinie i oświadczenia prezentowane przez Stowarzyszenie OSP Wymiarki muszą znaleźć odzwierciedlenie w przedłożonych faktach, wiarygodnych informacjach oraz dokumentach. W przeciwnym razie użycie stwierdzeń będzie uznane za nieuzasadnione i nieuprawnione. Stowarzyszenie OSP Wymiarki w okresie od podpisania porozumienia w 2015 roku do czasu wypowiedzenia, nawet na wezwania Gminy Wymiarki, nie przedstawiło jakiegokolwiek faktu i dokumentu potwierdzającego głoszone tezy i opinie. Nigdy też zarząd OSP Wymiarki nie zgłaszał zaistnienia rzekomych nieprawidłowości, nie podawał terminu, przyczyn, skutków i osób odpowiedzialnych za ich zaistnienie, a także zastosowanych środków zapobiegawczych oraz realnych propozycji rozwiązania problemów uwzględniających potrzeby materiałowe, sprzętowe i finansowe. Oznacza to, że faktów potwierdzających opinie zarządu OSP nie ma, a mimo to zarząd OSP Wymiarki z uporem, w sposób nieuzasadniony i nieuprawniony szerzy wśród mieszkańców Gminy Wymiarki poczucia niepewności i zagrożenia. Stanowi to potwierdzenie braku rzeczywistej współpracy z Gminą Wymiarki ze strony Zarządu OSP Wymiarki oraz skutkuje utratą zaufania do prezesa i wiceprezesa OSP Wymiarki.

Wójt Gminy Wymiarki
Wojciech Olszewski