Ogłoszenie o naborze wniosków na usunięcie wyrobów i odpadów zawierających azbest w 2019 roku

Wójt Gminy Wymiarki realizując założenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenie gminy Wymiarki” ogłasza nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2019 roku.

Termin składania wniosków: od  02 stycznia 2019  r. do 31 stycznia 2019 r. Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Wymiarki ul. Księcia Witolda 5, ( I piętro, pokój nr 2).

Gmina Wymiarki zamierza ubiegać się o pozyskanie środków z WFOŚ i GW w  Zielonej Górze na realizację zadania usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wymiarki, w związku z czym niezbędne jest wcześniejsze określenie listy osób, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania. Realizacja wniosków będzie uzależniona od wielkości  przyznanych przez WFOSIGW w Zielonej Górze  środków finansowych na rzecz Gminy Wymiarki. O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, które złożą wniosek wraz załącznikami (wzór wniosku w załączeniu). Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Gminę Wymiarki. Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Wymiarki można uzyskać pod nr tel. 68 3605045 wew. 22

W załączeniu wzór wniosku raz z załącznikami: