Ogłoszenie o wznowieniu naboru wniosków na usunięcie wyrobów i odpadów zawierających azbest w 2020 roku

Wójt Gminy Wymiarki realizując założenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenie gminy Wymiarki ”ogłasza wznowienie naboru wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2020 roku.

Termin składania wniosków: od  11 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Wymiarki ul. Księcia Witolda 5, ( I piętro, pokój nr 2).

          Gmina Wymiarki zamierza ubiegać się o pozyskanie środków z WFOŚ i GW w  Zielonej Górze na realizację zadania usuwanie wyrobów oraz odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Wymiarki, w związku z czym niezbędne jest wcześniejsze określenie listy osób, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania.

Realizacja wniosków będzie uzależniona od wielkości  przyznanych

przez WFOSIGW w Zielonej Górze  środków finansowych na rzecz Gminy Wymiarki.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, które złożą wniosek wraz załącznikami (wzór wniosku w załączeniu).

Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Gminę Wymiarki.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Wymiarki można uzyskać pod nr tel. 68 3605045 wew. 22.

W załączeniu wzór wniosku raz z załącznikami.

Wójt

/-/ Lech Miszewski