Ogłoszenie o sprzedaży ciągników

Urząd Gminy Wymiarki oferuje do sprzedaży 2 szt. kołowych ciągników rolniczych stanowiących własność Gminy Wymiarki, które obecnie nie są użytkowane:

  • „URSUS” typ C-4011 nr rej. FZG V314, nr podwozia 004107, rok budowy 1966. Stan techniczny: ciągnik po wieloletniej eksploatacji w trudnych warunkach terenowych – znaczny stopień zużycia, niekompletny, nie posiada aktualnych badań technicznych, kwalifikuje się do naprawy głównej.
  • „URSUS” typ C-360 nr rej. FZG 41VT, nr podwozia 187912, rok budowy 1978. Stan techniczny: ciągnik po wieloletniej eksploatacji w trudnych warunkach terenowych – znaczny stopień zużycia, niekompletny, nie posiada aktualnych badań technicznych, kwalifikuje się do naprawy głównej.

Sprzedaż odbędzie się w formie przetargu publicznego. Przetarg publiczny odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. w siedzibie sprzedającego sala nr 8

  1. Dla ciągnika URSUS typ C-4011 o godz. 11.00
  2. Dla ciągnika URSUS typ C-360 o godz. 13.00

Kwota minimalna sprzedaży wynosi:

  • Dla ciągnika „URSUS” typ C-4011 – kwota minimalna sprzedaży wynosi 4000,00 zł netto. Ciągnik opodatkowany jest podatkiem VAT w wysokości 23 proc.  Wadium: 400,00 zł, Postąpienie: 400,00 zł.
  • Dla ciągnika „URSUS” typ C-360 – kwota minimalna sprzedaży wynosi 4000,00 zł netto. Ciągnik opodatkowany jest podatkiem VAT w wysokości 23 proc. Wadium: 400,00 zł, Postąpienie: 400,00 zł.

Kwotę wadium należy wpłacić w dniu przetargu do godz. 10.00 w kasie Urzędu Gminy Wymiarki. Wadium wnosi się w pieniądzu.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia uczestnikowi, który przetarg wygra, zaś pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

  • żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej ceny wywoławczej,
  • uczestnik, który przetarg wygrał uchyli się od zawarcia umowy.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w zarządzeniu Wójta Gminy Wymiarki do pobrania w Buletynie Informacji Publicznej