Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania 

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 7 ust. 2 Rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1191/69 i (EWG) Nr 1107/70 (Dz. U. UE L 315 z 3 grudnia 2007 r.) oraz art. 23 ust. 1 ustawy z 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późn. zm.) Wójt Gminy Wymiarki ogłasza zamiar udzielenia zamówienia, którego przedmiotem będzie świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Szczegółowe informacje na stronie BIP.