Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wymiarki

Wójt Gminy Wymiarki informuje o opracowaniu projektu dokumentu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wymiarki wraz ze szczegółową inwentaryzacją”

Wójt Gminy Wymiarki informuje o opracowaniu projektu dokumentu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wymiarki wraz ze szczegółową inwentaryzacją” oraz wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim  oraz do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektowa Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim  o zajęcie stanowiska w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w dokumentu.
Jednocześnie informuję, że z dokumentacją zainteresowani mogą zapoznać się poprzez stronę internetową Gminy oraz w Urzędzie Gminy Wymiarki, wyłożonej do wglądu w pok. nr 10 ( obok kasy).
Do projektu dokumentu mogą być składane wnioski w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (j.dabrowska@wymiarki.pl )  do dnia  26 czerwca 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Wymiarki.
Wójt
/-/ Wojciech Olszewski