Przetarg na sprzedaż działki nr ewid. 441 obręb Witoszyn

Wójt  Gminy  Wymiarki
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż
nieruchomości gminnej położonej we  Witoszyn

 

Działka nr ewid. 441 o pow. 0,10 ha obręb Witoszyn

Księga wieczysta nr  ZG1G/00051316/8

opis: działka gruntowa, zabudowana, przeznaczenie w  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wymiarki – strefa osadniczo – rolna. Gmina nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla wyżej wym. działki w dniu 31.07.2017 r. została wydana decyzji o warunkach nr 7/2017 dla przedsięwzięcia budowa budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną – znak: RG-GI.6730.4.2017.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich długów i obciążeń.

Nieruchomość wyznaczona została do sprzedaży zarządzeniem Wójta Gminy Wymiarki nr  0050.2.2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.

Cena wywoławcza   – 25 000zł

Wadium  – 2 500zł

Postąpienie minimalne ustalono w wysokości 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Gminy w Wymiarkach w dniu 4 kwietnia 2018 r.  godz. 1100 pokój nr 11.

Cenę wywoławczą stanowi: wartość nieruchomości.

 

Wadium  należy wpłacić na konto BS nr 48965800060000010120070005  z dopiskiem „wadium – dz. nr 441” lub w kasie Urzędu Gminy do dnia 29.03.2018 r. Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na wyżej wym. konto.

Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w  miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Należność za nabycie nieruchomości płatna będzie w całości przelewem na konto Gminy Wymiarki nr 27965800060000010120060004  w terminie do dnia poprzedzającego dzień zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na wyżej wym. konto.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i wpisu do księgi wieczystej ponosi nabywca. Termin przejęcia nieruchomości następuje z dniem zawarcia umowy notarialnej.

Nieruchomość została przygotowana do sprzedaży na podstawie danych z ewidencji gruntów. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy – gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice. Wskazanie granic nieruchomości na gruncie przez geodetę może dokonać gmina na koszt kupującego.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wymiarki pokój nr 2 lub tel. 360 40 45 wew. 22

 

Ogłoszenie o przetargu w BIP – http://www.bip.wymiarki.pl/przetargi/29/12/RG-GI_6840_7_2017_2F2018/