Stypendium szkolne na rok 2018/2019

Wójt Gminy Wymiarki informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019.

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie zamieszkali na terenie gminy Wymiarki, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Stypendium przyznawane jest na podstawie dochodu rodziny z miesiąca poprzedzającego miesiąc  złożenia wniosku.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym udzielana jest na cele edukacyjne, dlatego też każda osoba otrzymująca taką pomoc zobowiązana jest do udokumentowania i przedstawienia dowodów zakupu potwierdzających celowość wydatków.

Druki wniosków można pobrać w Urzędzie Gminy Wymiarki pok. nr 1 lub na stronie BIP urzędu w zakładce oświata. Termin przyjmowania wniosków o stypendium szkolne dla uczniów upływa 15 września 2018 r.

Szczegółowe informacje pod nr tel.683604045 wew.21 lub osobiście w Urzędzie Gminy pok.nr 1.

Wniosek o stypendium – do pobrania