Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wymiarki

          Wójt Gminy Wymiarki informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. na okres trzech lat wchodzi w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gmin Wymiarki i Iłowa oraz taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wymiarki, zatwierdzona decyzją nr WR.RET.070.190.2018.PK z dnia 18 maja 2018 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 11 czerwca 2018 r.

 

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków ujęta jest w załączniku do przedmiotowej decyzji.

 1) Decyzja

2) Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

3) Taryfa zbiorowego odprowadzania ścieków.