Uchwała RIO nr 207/2018 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wymiarki za 2017 rok jest pozytywna.