„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki”

współfinansowana ze środków Unii Europejskiej – „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  • Typ operacji: Gospodarka wodno-ściekowa,
  • Nazwa operacji: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarkipoprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki
  • Cel operacji: Poprawa środowiska naturalnego i warunków życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Wymiarki oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki,
  • Przewidywane wyniki operacji: budowa zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę [0,8328 km], budowa systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych  [1,991 km] oraz przydomowych oczyszczalni ścieków [35 szt.],
  • Nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest Operacja: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną                                                       i w oszczędzanie energii”
  • Wartość uzyskanego dofinansowania: 1 943 315 zł