Uwaga! Zaktualizuj dane dotyczące podatku od nieruchomości!

Urząd Gminy Wymiarki przeprowadza aktualizację danych dotyczących podatku od nieruchomości

Zgodnie z art. 6 ust.6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, osoby fizyczne obowiązane są złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Wymiarki o sprawdzenie wcześniej podawanych do Urzędu Gminy Wymiarki w deklaracjach informacji, dokonanie niezbędnych pomiarów i złożenie w terminie do 31 stycznia 2018 roku zaktualizowanych informacji na formularzu IPN-1.

Niezłożenie informacji podatkowej w ogóle lub po terminie może wiązać się z odpowiedzialnością przewidzianą w art. 54 kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem przestępstwo lub wykroczenie karno-skarbowe popełnia osoba, która uchylając się od opodatkowania, nie ujawni właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania albo nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie.

***

Wzory aktualnie obowiązujących informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IPN-1) oraz informacji w sprawie podatku rolnego (IPR-1) znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.wymiarki.pl w zakładce Podatki i opłaty lokalne.

Formularz IPN-1 można pobrać też tutaj: 1847_Informacja_w_sprawie_podatku_od_nieruchomosci_dla_osob_fizycznych

Formularz IPR-1 można pobrać też tutaj: 1842_Informacja_w_sprawie_podatku_rolnego_2C_osoby_fizyczne

 

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia informacji w sprawie podatku od nieruchomości proszę o kontakt pod nr tel. 68 360 40 45 w. 18, lub adres email place@wymiarki.pl.

 

Informacje pomocnicze

Podstawę opodatkowania dla gruntów stanowi ich powierzchnia.

Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części – ich powierzchnia użytkowa.

Do powierzchni użytkowej budynku lub jego części zalicza się powierzchnię mierzoną, po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych.

Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Przy czym przy obliczaniu powierzchni użytkowej pomieszczeń lub ich części znaczenie ma wysokość kondygnacji. Będzie to informacja istotna np. w pomieszczeniach użytkowych usytuowanych na poddaszu lub w suterenach.

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

 

 Instrukcja wypełniania formularza IPN-1

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

PROSZĘ WYPEŁNIĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI.

 

Część B1: DANE IDENTYFIKACYJNE PODATNIKA

W poz. 4 – rodzaj podmiotu – należy zaznaczyć czy podmiot, który składa informację jest właścicielem, użytkownikiem lub posiadaczem nieruchomości czy współwłaścicielem, współużytkownikiem lub współposiadaczem nieruchomości.

W poz. 5 – 6 należy podać dane nieruchomości – miejsce (adres) położenia nieruchomości oraz numer księgi wieczystej

W pozycjach 7 – 9  należy podać dane identyfikacyjne podatnika, tj. nazwisko, imię, data urodzenia, imiona rodziców, PESEL

 

Część B2: ADRES ZAMIESZKANIA PODATNIKA

W poz. 10 – 18  należy podać dokładny adres zamieszkania .

 

Część C: OKOLICZNOŚCI POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA INFORMACJI

W poz. 19 – okoliczności powodujące obowiązek złożenia informacji – należy zaznaczyć cel złożenia deklaracji: informacja składana po raz pierwszy lub korekta uprzednio złożonej informacji.

 

Część D: DANE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTÓW OPODATKOWANIA

 W części D.1. – powierzchnia gruntów – należy wykazać:

 • w poz. 1 – grunty będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, użytki rolne (leśne) zajęte na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza (leśna) z wyjątkiem gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi,
 • w poz. 2 – powierzchnię gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
 • w poz. 3 – powierzchnię pozostałych posiadanych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

 

Części D.2. – powierzchnia budynków lub ich części.

W poz. 1 należy wykazać powierzchnię użytkową budynków mieszkalnych ogółem, w tym również strychy, piwnice, garaże w tym budynku.

W poz. 2 należy wykazać powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

W poz. 4 należy wykazać powierzchnię użytkową budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń.

W poz. 5 należy wykazać powierzchnię budynków pozostałych, takich jak:

 • garaże ( w tym również garaże znajdujące się w bryle budynku mieszkalnego),
 • budynki rekreacji indywidualnej (przeznaczone do okresowego wypoczynku)
 • pomieszczenia pomocnicze znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, przedmiotów oraz żywności;
 • pomieszczenia techniczne przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku;
 • pomieszczenia gospodarcze znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów stałych;
 • lokale użytkowe – jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym;

w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

 

Część D.3. – wartość budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Za budowlę uważa się – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 1. Podstawę opodatkowania dla budowli lub ich części i związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem pkt. 3-5 wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.
 2. Jeżeli obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od budowli, o których mowa w pkt. 1, powstał w ciągu roku podatkowego – podstawą opodatkowania jest wartość stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji na dzień powstania obowiązku podatkowego.
 3. Jeżeli budowla, o której mowa w pkt.1, jest przedmiotem umowy leasingu i odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej.
 4. Jeżeli od budowli lub ich części, o których mowa w pkt. 1, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.
 5. Jeżeli budowle lub ich części, o których mowa w pkt. 4, zostały ulepszone lub zgodnie z przepisami o podatkach dochodowych nastąpiła aktualizacja wyceny środków trwałych – podstawę opodatkowania stanowiła ich wartość rynkowa ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego następującego po roku, w którym dokonano ulepszenia lub aktualizacji wyceny środków trwałych.
 6. Jeżeli podatnik nie określił wartości budowli, o których mowa w pkt. 1 oraz w ust. 5, lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, organ podatkowy powoła biegłego, który ustali tę wartość. W przypadku, gdy podatnik nie określił wartości budowli, o których mowa w pkt. 1 oraz w pkt. 4, lub wartość ustalona przez biegłego jest wyższa co najmniej o 33% od wartości określonej przez podatnika, koszty ustalenia wartości przez biegłego ponosi podatnik.
 7. Wartość części budowli położonych w danej gminie, w przypadku budowli usytuowanych na obszarze dwóch lub więcej gmin, określa się proporcjonalnie do długości odcinka budowli położonego na terenie danej gminy.

 

Część E: INFORMACJA O PRZEDMIOTACH ZWOLNIONYCH

Podać powierzchnię, bądź wartość budowli przedmiotów zwolnionych oraz przepis prawa – z jakiego tytułu występuje zwolnienie.

 

Część F: PODPIS SKŁADAJĄCEGO/OSOBY REPREZENTUJĄCEJ SKŁADAJĄCEGO

W poz. 30 – 33 należy wpisać imię, nazwisko, datę wypełnienia oraz podpis składającego, bądź osoby reprezentującej składającego..

 Jeżeli podatnik reprezentowany jest przez pełnomocnika do informacji należy dołączyć pełnomocnictwo.

Urząd Gminy Wymiarki informuje, że każda zmiana właściciela, udziałów w nieruchomości, operatu pomiarowego powoduje obowiązek złożenia informacji w sprawie podatku.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której uzależniony jest obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości.