V Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki zaprasza na
V  Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wymiarki na dzień 1 marca 2019 r. godz. 15 30 w Urzędzie Gminy w  Wymiarkach (Sala Ślubów).


Proponowany porządek obrad:

  • Otwarcie sesji.
  • Zatwierdzenie porządku obrad.
  • Podjęcie uchwały w sprawie:
  • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
  • przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2019 roku
  • Zamknięcie obrad sesji.