Wybory sołtysa sołectwa Wymiarki

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 3 statutu sołectwa Wymiarki zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Wymiarki.

Zebranie odbędzie się 11 września 2018 r.  o godz. 16 00 w GOKiB w Wymiarkach.

Porządek zebrania:

1.Otwarcie Zebrania wiejskiego i stwierdzenie jego prawomocności.

2.Wybór protokolanta.

3.Przedstawienie i przyjęcie proponowanego porządku zebrania.

4.Wybór Komisji Skrutacyjnej w składzie od 3 do 5 osób spośród uczestników zebrania a następnie dokonanie przez członków komisji wyboru przewodniczącego komisji.

5.Wybory sołtysa:

a) przyjęcie przez Komisję Skrutacyjną zgłoszeń kandydatów na sołtysa,

b) określenie zasad i trybu przeprowadzenia głosowania,

c) przygotowanie kart do głosowania,

d) ustalenie wyników głosowania,

c) sporządzenie protokołu z wykonanych czynności,

d) ogłoszenie wyników wyborów.

6.Wolne wnioski.

/-/ Wojciech Olszewski

Wójt Gminy Wymiarki

http://wymiarki.eu/wp-content/uploads/2018/09/zarządzenie-nr-0050.46.2018.pdf