XLI Sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy zaprasza na XLI sesję Rady Gminy Wymiarki
na dzień  27 listopada 2017 r. godz. 16:00 w Szkole Podstawowej w Witoszynie.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVIII sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian uchwały budżetowej
 • określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wymiarki
 • przekazania skargi na uchwałę Uchwała Nr XXIX /191/ 2006 Rady Gminy Wymiarki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wymiarki
 • regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym
 • ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Wymiarki.
 • określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania
 • zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
 • w sprawie „Programu współpracy Gminy Wymiarki z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.
 • zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady.

5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wymiarki z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie obrad sesji.