XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki zaprasza na XLII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wymiarki na dzień  4 grudnia 2017 r. godz. 16:00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Wymiarkach, ul. Strzelecka 1.

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie:
    a) w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
    b) obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Wymiarki
  4. Zamknięcie obrad sesji.