XXIV sesja Rady Gminy Wymiarki

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zwołuję XXIV  sesję Rady Gminy Wymiarki na dzień  31.05.2016 r.  godz. 16:00 w Gimnazjum w Witoszynie

 

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wymiarki z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Wymiarki
  wyboru przewodniczącego Rady Gminy Wymiarki
  -zmian uchwały budżetowej na 2016 r.
  -przekazania środków finansowych na Centralny Fundusz wsparcia Policji Komendy Głównej Policji z przeznaczeniem na zakup policyjnego sprzętu transportowego
  -oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Wymiarki za rok 2015
 8. Wolne wnioski i zapytania.
 9. Zamknięcie obrad.
  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
  Halina Kiszka