XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki zwołuje XXV Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wymiarki na dzień 26 stycznia 2021 roku godz. 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury i Biblioteki w Wymiarkach.

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Wymiarki.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadanie „Pracownia tomografii komputerowej w szpitalu w Żaganiu” dla Powiatu Żagańskiego.
  7. Zamknięcie obrad sesji.