XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wymiarki

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 , poz. 446 ze zm.)  zwołuję XXXI Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Wymiarki na dzień
03 lutego 2017 r.  godz. 16:00 w Urzędzie Gminy w Wymiarkach.

Proponowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie  Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Żaganiu z dnia 05 stycznia 2017 roku, sygn. akt PRPa 508.2016 na uchwałę nr XX/67/2016 Rady Gminy Wymiarki z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2016 roku

b) określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Wymiarki

c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

 

  1. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY
Halina Kiszka