XXXIII sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki uprzejmie zawiadamia, że zwołuje XXXIII sesję Rady Gminy VII kadencji. Posiedzenie odbędzie się 17 marca  2017 r. o godz. 16.00  w  Gimnazjum Publicznym w Witoszynie.

Porządek obrad:

 1. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.
 2. Otwarcie sesji.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie protokołu z XXVIII i XXX sesji.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a)Rozpatrzenia skargi Pana Roberta Dąbrowskiego na działanie p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach.
  b)Rozpatrzenia skargi pana Ireneusza Dąbrowskiego na działanie p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wymiarkach.
  c)Ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020
  d)Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania  finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020
  e)Określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2017-2020
  f)Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wymiarki w 2017 roku.
  g)Nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.
  h)Zmian uchwały budżetowej na 2017
  i)Powołania doraźnej Komisji do spraw zmiany nazwy ulic.
  j)Przyjęcia Statutu Związku Powiatowo – Gminnego Powiatu Żagańskiego.
  k)Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  l)Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych stałych Komisji Rady.
 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Działania Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Wymiarkach.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Wymiarki z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad sesji.