XXXVIII sesja Rady Gminy Wymiarki

Przewodnicząca Rady Gminy Wymiarki zaprasza na XXXVIII sesję Rady Gminy, która odbędzie się 13 września 2017 r. w Zespole Szkół w Witoszynie o godzinie 16.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVII sesji.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian uchwały budżetowej
b) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Witoszynie w Szkołę Podstawową w Witoszynie
c) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki.
d) zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i inne osiągnięcia dla uczniów prowadzonych przez Gminę Wymiarki
e) przejęcia na mienie komunalne nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa.
f) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Wymiarki.
g) zmiany nazwy ulicy w miejscowości Witoszyn.

5. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
6. Sprawozdanie Wójta Gminy Wymiarki z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski i zapytania
10. Zamknięcie obrad sesji.