Zapytanie cenowe na remont pokrycia dachowego na budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borowe, gmina Iłowa.

Wójt Gminy Wymiarki zaprasza ponownie do złożenia oferty na zapytanie cenowe na
remont pokrycia dachowego na budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borowe, gmina Iłowa.

                                                Z A P Y T A N I E   C E N O W E

 1. Zamawiający:

Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki

zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje remont pokrycia dachowego na budynku Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borowe, gmina Iłowa.

W zakres zadania wchodzą:

 • Prace rozbiórkowe istniejącego pokrycia dachowego z papy ułożonego na stropie betonowym – obmiar ok. 260 m2 oraz innych elementów dachu kwalifikujących się do wymiany;
 • Roboty dachowe polegające na pokryciu dachu blachą trapezową, przebudowie komina wraz wykonaniem opierzenia i ławy kominiarskiej, wykonaniu opierzenia wywietrzników, naciągnięciu przewodów instalacji odgromowej, obróbkach blacharskich, uzupełnienia systemu rynnowego;

Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Wykonawca przed sporządzeniem oferty ma obowiązek dokonania wizji lokalnej przedmiotu zamówienia, aby uzyskać wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami BHP i ppoż.

Wszystkie materiały fabrycznie nowe do realizacji zamówienia zabezpiecza Wykonawca.

Cena oferty musi zawierać cenę ostateczną obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia( w tym także podatek od towarów i usług).

 1. Sposób rozliczeń i płatności

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia dokonywane będą w PLN

Rozliczenie wynagrodzenia może nastąpić na podstawie faktury częściowej gdzie wartość pierwszej faktury nie może być wyższa niż 50% wartości zamówienia. Ostateczne rozliczenie nastąpi po podpisaniu protokołu odbioru z wykonania przedmiotu zamówienia. Termin płatności faktur w terminie 21 dni od daty ich otrzymania, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

 1. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie powinno być zrealizowane w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

 1. Zawartość oferty

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym

podpisanym przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Gmina Wymiarki ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki

lub pocztą elektroniczną na adres  woda@wymiarki.pl  w terminie do 7 sierpnia 2017 r.

 1. Termin rozpatrzenia ofert. 9 sierpnia 2017 r.
 2. Osoba do kontaktu ze strony zamawiającego.
  Jadwiga Korytko  tel. 68 360 4045 w. 19e-mail: woda@wymiarki.pl
 3. Uwagi

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia bez podawania przyczyn.

Zapytanie_cenowe

Formularz ofertowy