Zapytanie cenowe na dostawę i montaż małej architektury ramach zadania „Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce”

PONOWNE ZAPYTANIE CENOWE
Na zadanie „Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce”

Zakres zadań: Dostawa i montaż małej architektury

Miejsce wykonania zadań: miejscowości  Lutynka, Gmina Wymiarki działka nr 31 obręb Lutynka

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t . Dz. U.z 2015r.  poz. 2164 z późn. zm.).

Zadanie współfinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki
Tel.68 360 40 45 mail: sekretariat@wymiarki.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Gmina Wymiarki zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup, dostawę i montaż urządzeń placu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowości Lutynka gmina Wymiarki na części działki nr 31 obręb Lutynka
2. W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania dołączony został załącznik graficzny, który służyć będzie Wykonawcy wyłącznie jako dokument pomocniczy w celu ułatwienia dokonania odpowiedniej wyceny wszystkich podstawowych do zrealizowania prac.
Zał. nr 1 
3. Przedmiot zamówienia
Dostawa i montaż małej architektury – szczegółowy opis w załączniku nr 1
1) Altana ogrodowa drewniana 1 szt.
2) Zestaw zabawowy dla dzieci 1 kpl.
3) Zestaw fitness w tym biegacz, prasa narożna, orbitek – 1 kpl.
4) Stół do tenisa stołowego 1 szt.
5) Grill betonowy 1 szt
6) Zestaw stół betonowy z dwoma ławkami betonowymi – 4 kpl

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich prac związanych z przygotowaniem terenu, wyrównanie nawierzchni, zamontowaniem elementów zabawowych na planowanym placu rekreacyjno-wypoczynkowym        

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.03.2018 r.

V. WYNAGRODZENIE
1. Na wykonanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę brutto 52 660,00 zł.
2.  Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.
3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
opisanym: „Rekreacyjno-wypoczynkowe zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Lutynce – Dostawa i montaż małej architektury”          

  1. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie netto + VAT i brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. (Wzór oferty stanowi załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy).

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Wymiarkach ul. Księcia Witolda 5; 68- 131 Wymiarki w nieprzekraczalnym terminie do 8 grudnia 2017 r. do godz. 15.00, osobiście lub pocztą. Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego nadania listu.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.

Zamawiający może unieważnić zapytanie cenowe w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem
telefonu: 68 360 40 45 w. 21, e-mail a.janus@wymiarki.pl

Wójt

/-/ Wojciech Olszewski

 

Załączniki: