Zapytanie cenowe – opracowanie dokumentacji technicznej dla przydomowych oczyszczalni ścieków

Wymiarki, dnia 24.10.2016

GMINA WYMIARKI

na podstawie Zarządzenia nr 0050.30.2015 Wójta Gminy Wymiarki z dn. 31 marca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro

ZAPRASZA

do złożenia oferty na zapytanie cenowe
„Opracowanie dokumentacji technicznej dla przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz opracowanie wniosku o udzielenie pomocy finansowej do budowy oczyszczalni z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata   2014-2020”

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej dla przydomowych oczyszczalni ścieków o przepływie do 1,2 m3/d wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych na terenie Gminy Wymiarki w miejscowościach: Wymiarki, Witoszyn, Silno Małe, Lubieszów, Lutynka w łącznej ilości do 75 sztuk (wstępne deklaracje mieszkańców).

2. Zakres czynności:

 1. Przygotowanie i poprowadzenie spotkania informacyjnego z mieszkańcami, dotyczących rodzajów oczyszczalni przydomowych i udziału mieszkańców w programie budowy oczyszczalni przydomowych.
 1. Zakup map do celów dla każdego gospodarstwa w ilościach niezbędnych do przygotowania dokumentacji i dokonania zgłoszenia (nieaktualizowana kopia mapy zasadniczej).
 2. Wykonanie badań geologicznych gruntu, dla każdej oczyszczalni wraz z opracowaniem opinii gruntowo-wodnej dla każdej nieruchomości.
 3. Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej należy ustalić lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z miejscami włączeń kanalizacyjnych oraz uzyskać na egzemplarzach mapy podpis właściciela z adnotacją, że akceptuje planowaną lokalizację i proponowane rozwiązanie technologiczne oczyszczalni.
 4. W ramach zamówienia Projektant jest zobowiązany uzyskać w imieniu Zamawiającego: wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie służące prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji projektowej, dokumenty uprawniające do przystąpienia do realizacji Inwestycji, uzyskanie zgłoszenia wykonania robót budowlanych, niewymagających pozwolenia na budowę (wyjątek stanowi uzyskanie decyzji pozwolenie wodno-prawne).
 5. Projekt zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków, indywidualny dla każdego gospodarstwa domowego, wykonany w ilości 4 egz. oraz w wersji elektronicznej, kosztorys inwestorski i przedmiar robót dla każdej oczyszczalni wykonany w 4 egz. oraz w wersji elektronicznej w programie do kosztorysowania, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej.
 6. Przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie prace, materiały, pomiary, opinie i uzgodnienia niezbędne do prawidłowego wykonania dokumentacji technicznej.
 7. W celu prawidłowego wykonanie dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wizję w terenie.
 8. Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją projektową kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane prowadzone na podstawie dokumentacji projektowej.
 9. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości. Wykonawca i Zamawiający postanawiają, że nie będzie potrzebna zgoda Wykonawcy na wykonanie zależnego prawa autorskiego oraz, że na Zamawiającego przejdzie własność dokumentów i materiałów zawartych w wykonanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 10. W dniu odbioru Wykonawca przekaże dokumentację w formie papierowej oraz na elektronicznym nośniku informacji wraz z oświadczeniem, że dokumentacja została wykonana zgodnie z przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz, że jest kompletna i przydatna do realizacji inwestycji, której dotyczy. Zamawiający zastrzega, że w momencie wystąpienia konieczności poprawy dokumentacji projektowej lub jej elementów, także po odbiorze przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca dokona nieodpłatnych korekt w ramach udzielonego zamówienia.

3. Termin realizacji zamówienia – 150 dni od dnia podpisania umowy.

4. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć do dnia  7.11.2016 r. do godz. 10.00 na adres: Urząd Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki z dopiskiem:

„Opracowanie dokumentacji technicznej dla przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych oraz opracowanie wniosku o udzielenie pomocy finansowej do budowy oczyszczalni z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wymiarki.pl

 

5. Otwarcie ofert w dniu 11.2016 r. godz. 11.00, w Urzędzie Gminy Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki.

6. Warunki płatności – zapłata za prawidłowe wykonywanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury VAT.

Ostateczna wartość zamówienia określona zostanie na podstawie iloczynu ilości wykonanych i uzgodnionych dokumentacji technicznych oraz kwoty jednostkowej określonej w ofercie cenowej.

 

7. Okres gwarancji

Odpowiedzialność rękojmia Wykonawcy z tytułu wykonanej dokumentacji technicznej trwa 3 lata od dnia przekazania dokumentacji technicznej Zamawiającemu i w tym okresie każdorazowo 2 lata od rozpoczęcia inwestycji dla poszczególnych lokalizacji.

8. Wykonawca składając propozycję cenową, składa następujące dokumenty:

 1. Formularz propozycji wg załączonego wzoru –załącznik

9. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:

 1. W cenę propozycji należy wliczyć:
  1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,
  2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
  3. koszty dojazdów i innych kosztów wynikających z realizacji zamówienia.
  4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna być podana kwotowo (kwota netto, obowiązujący podatek VAT, kwota brutto).
  5. Cena podana przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję cenową odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom.

10. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Pani Antonina Janus ,tel. 68 360 40 45 w. 21 email: oswiata@wymiarki.pl

11. Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze propozycji cenowej wybrany Wykonawca ma obowiązek podpisać umowę w Urzędzie Gminy Wymiarki.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania złożonej propozycji cenowej.

12. Dodatkowe uwagi:

 • Złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.
 • Zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

 

Załączniki do pobrania:

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT