Zapytanie cenowe na zadanie „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witoszynie”

ZAPYTANIE CENOWE
na zadanie „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witoszynie”
Zakres robót budowlanych:

 1. Wykonanie nowych ścianek działowych wraz z montażem drzwi wewnętrznych.
 2. Roboty rozbiórkowe.
 3. Wykonanie robót malarskich po robotach budowlanych.
 4. Wykonanie posadzki w pomieszczeniu świetlicy.

Zakres prac:

 1. Wykonanie ścianek działowych w technologii suchej zabudowy na ruszcie metalowym,
 2. Wykonanie gładzi gipsowej na ścianach wewnętrznych,
 3. Montaż narożników ochronnych na ścianach z płyt GK,
 4. Montaż ościeżnic drzwi wewnętrznych,
 5. Montaż drzwi wewnętrznych oraz drzwi aluminiowych,
 6. Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych,
 7. Rozebranie drewnianej podłogi na pióro i wpust,
 8. Demontaż schodów drewnianych, legarów, belek stropowych,
 9. Wykucie wnęk w murze z cegły na zaprawie cementowej,
 10. Uzupełnienie tynków wewnętrznych i wykonanie gładzi gipsowych,
 11. Malowanie pomieszczeń świetlicy (sufity, ściany) farbami emulsyjnymi,
 12. Wykonanie posadzki w świetlicy z wykładziny rulonowej wraz z przygotowaniem podłoża z dwóch warstw płyty OSB gr 12 mm.

Miejsce wykonania zadań: miejscowości Witoszyn, Gmina Wymiarki działka nr 560 obręb Witoszyn

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t . Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 z późn. zm.).

Zadanie współfinansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

          
I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wymiarki, ul. Księcia Witolda 5, 68-131 Wymiarki
Tel.68 360 40 45 mail: sekretariat@wymiarki.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Gmina Wymiarki zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie przebudowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Witoszyn gmina Wymiarki na części działki nr 560 obręb Witoszyn
 2. W celu właściwego określenia przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania dołączony został przedmiar robót oraz projekt budowlany

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 17.02.2019

V. WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe brutto. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych zapytaniem. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) opisanym: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witoszynie”
 2. Oferta musi zawierać nazwę, adres Wykonawcy i cenę, wyrażoną w kwocie netto + VAT i brutto oraz musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opisane pieczątkami imiennymi. (Wzór oferty stanowi załącznik Nr 3 – Formularz ofertowy).

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę cenową prosimy złożyć na adres Urząd Gminy w Wymiarkach ul. Księcia Witolda 5; 68- 131 Wymiarki w nieprzekraczalnym terminie do 19 grudnia 2017 r. do godz. 15.00, osobiście lub pocztą. Liczy się data faktycznego dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego nadania listu.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena ofertowa.
 2. Zamawiający może unieważnić zapytanie cenowe w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem
telefonu: 68 360 40 45 w. 21,  e-mail a.janus@wymiarki.pl

Załączniki:

 1. Przedmiar robót – przedmiar
 2. Opis techniczny – opis techniczny
 3. Opis zagospodarowania – opis zagospodarowania
 4. Plan BIOZ – plan BIOZ
 5. Inwentaryzacja pomieszczeń – inwentaryzacja pomieszczeń
 6. Rzut pomieszczeń po zmianach – rzut pomieszczeń po zmianach
 7. Mapka – mapka
 8. Strona tytułowa projekt budowlany – str.tyt.proj. budowlany
 9. Decyzja pozwolenia na budowę – dec. pozw. na budowę
 10. Formularz oferty – oferta

Wójt
/-/ Wojciech Olszewski