DOŻYWIANIE UCZNIÓW – ZAPYTANIE CENOWE

Gmina Wymiarki
ul. Księcia Witolda 5
68-131 Wymiarki

 Zapytanie cenowe

Gmina Wymiarki zaprasza do złożenia ofert na:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie żywienia – obiad dwudaniowy

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od 2.09.20163 r. do 31.12.2017 r. z wyłączeniem dni wolnych od pracy

SPOSÓB ROZLICZEŃ

Wszelkie rozliczenia związane z realizacja niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

DODATKOWE UWAGI

Złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia.

Zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Wymiarki.

Zamawiający oceniając ofertę zastosuje poniższe kryterium:

  1. cena posiłku (wsad) – 30%
  2. koszty pozostałe – 30%
  3. klauzula społeczna, zatrudnienie pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Wymiarki – 30%
  4. atrakcyjność posiłku – 5%
  5. akceptacja do pobierania we własnym zakresie należności za wyżywienie tzn. wsad od rodziców lub opiekunów prawnych uczniów korzystających z wyżywienia płatnego – 5%

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Pisemne oferty można składać osobiście w siedzibie zamawiającego w sekretariacie lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: oswiata@wymiarki.pl

Do pobrania: