Zarządzenie Nr 0050.12 2016 Wójta Gminy Wymiarki w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz pierwszych klas szkoły Podstawowej

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2016
Wójta Gminy Wymiarki
z dnia 27 stycznia 2016 roku

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Wymiarkach przy Zespole Szkół w Witoszynie

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględniających w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) zarządzam, co następuje:
§ 1.1. Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 do Szkoły Podstawowej w Wymiarkach , ul. Strzelecka 1, przy Zespole Szkół w Witoszynie, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wymiarki.
2. Harmonogram, o którym Mowa w ust. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół w Witoszynie, którego organem prowadzącym jest Gmina Wymiarki.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
/-/ Wojciech Olszewski