Zarządzenie Nr 0050/13/2021 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wymiarki