Zarządzenie Nr 0050/20/2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 26 lutego 2020 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wymiarki