Zarządzenie Nr 0050/ 8 /2020 Wójta Gminy Wymiarki z dnia 03 lutego 2020 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na 2020 rok