Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

ZAWIADOMIENIE

 

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wymiarki, ul. Księcia Witolda  5, 68-131 Wymiarki, woj. lubuskie,
tel. 68 360 40 45, e-mail sekretariat@wymiarki.pl, faks 68 360 40 62.
Adres strony internetowej: www.wymiarki.eu
www.bip.wymiarki.pl – zakładka „Zamówienia publiczne”

Działając na podstawie art.92 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) informuję o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego RA-SZ.271.2.2018 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wymiarki poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wymiarki oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wymiarki”.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 93 ust 1.  pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych postępowanie o  udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w  postępowanie od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W  przedmiotowym postepowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 26.03.2018 r. do godz. 1100 nie wpłynęła żadna oferta
Ogłoszenie nr 500065414-N-2018 z dnia 2018-03-26 r.

 

Wójt

/-/ Wojciech Olszewski