Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Wymiarki na dzień 21 czerwca 2017 r. godz. 16:00 w Publicznym Gimnazjum w Witoszynie.

Proponowany porządek obrad

 

 

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XXXVI sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 

 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r.
 2. udzielenia Wójtowi Gminy Wymiarki absolutorium za 2016 rok
 3. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 4. rozpatrzenia petycji dotyczącej przystąpienia Gminy Wymiarki do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2017

 

 

 1. Informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 2. Sprawozdanie Wójta Gminy Wymiarki z działań podejmowanych w okresie pomiędzy sesjami.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 5. Wolne wnioski i zapytania
 6. Zamknięcie obrad sesji.