Zwrot kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych…

ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2012
Wójta Gminy Wymiarki
z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3a, art. 71 b ust.1-2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. 1.Ustala się zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych do placówek umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
2.Niniejsze zasady stosuje się w przypadku gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekunowie prawni.
3.Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o placówce – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę, ośrodek szkolno-wychowawczy.

§ 2. 1.Zwrotem kosztów za przejazd obejmuje się uczniów, którzy:
a) posiadają orzeczenie o niepełnosprawności,
b) zamieszkują na terenie Gminy Wymiarki,
c) ustawowo zobowiązani są do wypełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
d) są ujęci w rejestrze uczniów danej placówki.
2.Dla uzyskania zwrotu kosztów winny zostać spełnione łącznie wszystkie warunki wymienione w ust.1.

§ 3. 1. Dowożąc dziecko, zwrot kosztów następuje na podstawie wysokości kwoty biletu miesięcznego ucznia oraz biletu opiekuna – obowiązujące na trasie dojazdu ucznia do szkoły transportem drogowym na danej trasie.
2. Dowożąc dziecko samochodem prywatnym stanowiącym własność rodzica lub opiekuna prawnego, zwrot kosztów następuje na podstawie wysokości kwoty biletu miesięcznego ucznia oraz biletu opiekuna – obowiązujące na trasie dojazdu ucznia do szkoły transportem drogowym na danej trasie.
3. Miesięczny zwrot kosztów przejazdu będzie stanowił: koszt przejazdu i rzeczywistą liczbą dokonywanych przejazdów do placówki i z powrotem w danym miesiącu kalendarzowym.
4. Zwrot kosztów przejazdu dokonywany jest w okresach miesięcznych, na podstawie pisemnego rozliczenia, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
5. Zwrot kosztów przejazdu opiekuna następuje tylko za przejazdy wykonane w okresie nauki.

§ 4. 1.Zwrot kosztów przejazdu następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą reprezentowaną przez Wójta Gminy Wymiarki a rodzicem lub opiekunem prawnym ucznia niepełnosprawnego. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2.Podstawą zawarcia umowy o zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego jest złożenie przez rodzica lub opiekuna prawnego wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3.Umowę o której mowa w ust. 1 zawiera się na czas określony nie dłuższy niż na rok szkolny.

§ 5 Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty i kultury.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01.09.2012 r.

Wójt
/-/ Anita Staszkowian

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.98.2012
Wójta Gminy Wymiarki z dnia 31 grudnia 2012 r.

…………………………………………………………………..
(nazwisko i imię rodzica lub opiekuna prawnego

……………………………………………………………………
(adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego)

Umowa Nr ………../………………… z dnia ………………….

Wymiarki, dnia ……………………..

ROZLICZENIE
kosztów dojazdu organizowanego przez rodziców lub prawnych opiekunów

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jestem rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka niepełnosprawnego ……………………………………………………… i zapewniam dziecku dowóz oraz opiekę w drodze do placówki i z powrotem.
Oświadczam, ze dziecko w miesiącu …………………………20…… r. było dowożone do placówki i z powrotem przez ……………….. dni.

………………………………………………….
(podpis rodzica lub opiekuna prawnego)

POTWIERDZENIE DYREKTORA PLACÓWKI

Potwierdzam liczbę ……………. dni dowożenia w/w dziecka do placówki
i z powrotem w miesiącu ……………………..20….r.

………..………………………………………………….
( podpis i pieczęć dyrektora placówki )

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.98.2012
Wójta Gminy Wymiarki z dnia 31 grudnia 2012 r

Umowa

zawarta w dniu …………………………. roku pomiędzy Gminą Wymiarki, reprezentowaną przez
Wójta Gminy Wymiarki –
a Panią/Panem ……………………………………………………… legitymującą się dowodem osobistym ………… rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka niepełnosprawnego …………………………………………………………… zamieszkałej w ……………………………………………………………………………………………………………
§ 1
Pani/Pan …………………………………….. jako rodzic (opiekun prawny)zapewni dowożenie i opiekę niepełnosprawnemu dziecku ……………………………. zamieszkałemu w …………………………………………… w drodze do placówki –…………………………………………………………………………………………………….. i z powrotem, biorąc za nie odpowiedzialność w tym czasie.
§ 2
1.Dowożenie realizowane będzie ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
§ 3
1. Z tytułu pełnienia obowiązków, o których mowa w § 1, …………………………………. otrzyma zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna na trasie dom – placówka tj. ………………..………………………………………………………….. …………………………………………………………. ……………………………. oraz z powrotem najkrótszą trasą łączącą miejsce zamieszkania dziecka i placówkę.
2. Wypłata zwrotu kosztów przejazdu następuje na podstawie przedłożenia przez rodzica(opiekuna prawnego)dziecka niepełnosprawnego pisemnego rozliczenia kosztów dojazdu o którym mowa w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.
§ 4
Umowę zawiera się na okres od dnia ……………………….. roku do …………………………. roku, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem.
§ 5
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 6
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie maja przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 7
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.98.2012
Wójta Gminy Wymiarki z dnia 31 grudnia 2012 r

WNIOSEK
w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do placówki

Występuję z wnioskiem o:
a) organizację bezpłatnego dowozu ucznia do placówki,
b) organizacje bezpłatnego dowozu ucznia do placówki i zapewnienie opieki
w trakcie przejazdu,
c) zwrot kosztów dowozu ucznia do placówki.
Uzasadnienie zgłoszenia wniosku:
….…………………………………………………………………………………………………………………………
…..…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Wymiarki, dnia …………………… Podpis wnioskodawcy

Dane niezbędne do rozpatrzenia wniosku:
1. Imię i nazwisko ucznia:
………………………………………………………………………..
2. Data i miejsce urodzenia ucznia:
…………………………………………………………………………
3. Adres zamieszkania ucznia ( ulica, nr domu/mieszkania, kod, miejscowość):
……………………………………………………………………………
4. Szkoła lub placówka, do której skierowano ucznia ( dokładny adres):
……………………………………………………………………………
5. Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, numer dowodu tożsamości:
…………………………………………………………………………..
6. Adres zamieszkania rodzica lub opiekuna prawnego (ulica, nr domu/mieszkania, kod, miejscowość, numer telefonu):
……………………………………………………………………………
7. Dokumenty dołączone do wniosku:
Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności ucznia
Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia
Skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego danej placówce ( dotyczy tylko szkół i ośrodków specjalnych)
Potwierdzenie przyjęcia dziecka do szkoły lub ośrodka specjalnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki
Potwierdzenie przyjęcia dziecka do klasy integracyjnej lub oddziału integracyjnego, wydane przez dyrektora szkoły lub placówki
Inne dokumenty:
8. Okres świadczonej usługi: ……………………………………………………………………………

Oświadczenie wnioskodawcy:
Oświadczam, że:
a) wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
b) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z organizacją dowozu uczniów do placówek, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wymiarki, dnia ………………… ………..………… ( czytelny podpis wnioskodawcy)